رسم بندگی

تمرکز

بسم ا… الرحمن الرحیم ارزش انسان ها نزد خداوند به تقواست و خداوند همانطور که در مناسک حج اعلام فرموده رنگ پوست، فقر و ثروت، قومیت و جنسیت برایش اهمیتی ندارد و آنچه انسان ها در مجمع بزرگ حج بنا به درخواست الهی به اجرا در می آورند یکپارچگی و …

Read More »

عدل و امتحانات الهی

 بسم ا… الرحمن الرحیم بروز هر گناهی از یک مسئله نشأت می گیرد و آن دروغی است که هر انسان به خود و پس از آن به دیگری می گوید. به همین سبب است که دروغ گو را دشمن خدا می نامند؛ چرا که هر دروغی دریچه ای برای ورود …

Read More »

مسیر بندگی

بسم ا… الرحمن الرحیم پیدایش بشر و نیازهای بشری ، مقدمه ی اتصال انسان برای رفع نیاز و دور هم بودن را فراهم کرده است و این نیاز به پوشش ، تغذیه ، امنیت و … در انسان های اولیه وسیله ی پیوند بین انسان ها را تا زمان کنونی …

Read More »

طریق بندگی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر کلاس ، درس و تلاشی مستلزم نتیجه و ثمره است و همین نتیجه است که سمت و سوی جدید حرکت و هدف را نشان می دهد و ما را از نقاط ضعف و قوتمان آگاه می کند و مسیر را برای حرکت در جهت خودشناسی …

Read More »

فرصت طلایی بندگی

بسم ا… الرحمن الرحیم به یمن پیشرفت علم بشری ، امروزه برای اجرای کردن تحقیقات و پژوهش ها هم راستا با این پیشرفت و تکنولوژی نشویم و به راحتی اطلاعات مورد نیاز را بدست آوریم . کسب اطلاعات و آگاهی اسباب پیشرفت و ترقی را فراهم می کند، اما مهم …

Read More »

سرسپردگی

« بسم ا… الرحمن الرحیم » به نام خداوند جان و خرد                                           کزین اندیشه برنگذرد نکاتی طلایی برخاسته از مشق عشق : راهکاری جهت کاهش بی قراری هایمان که سبب آرامش روحمان می گردد ، بر سر قبور امامزاده ها و پدر و مادر ، رفتن است . ما رهروان ، …

Read More »

رسم بندگی و عاشقی 15-03-99

بسم ا… الرحمن الرحیم آقا امیرالمومنین (ع) همان بزرگ مرد و قرآن ناطق الهیست که به موجب علم لدنی که دارا هستند، هر نهانی برایشان آشکار و هر دردی و غم و غصه ای هویداست. ایشان نانوشته و ناخوانده ها را می دانند و می خوانند. ای کاش همه می …

Read More »