عشق حقیقی

بازگشت (توبه)

بسم ا… الرحمن الرحیم بهترین نوشته، نوشته ایست که از درون دل انسان نشأت بگیرد و عامیانه و ساده بیان شود. قطعاً چنین صداقتی موجب ماندگاری آن و بهره مندی بسیاری از انسان ها از آن کتاب می شود. واقعه عاشورا و روزهای سخت پس از آن کتابی است که …

Read More »

تعهد، عشق حقیقی

بسم ا… الرحمن الرحیم دقیق باشیم و عمق خواسته هایمان را درک کنیم تا واقعیت های درون و خواسته هایمان را تحت تأثیر شرایط و لحظات تغییر ندهیم و بیان نکنیم. این عهد را با خودمان ببندیم که در هیچ شرایط و موقعیتی دست از مهر و محبت خاندان آل رسول …

Read More »

خداوند عاشق واقعی 19-04-99

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان اشرف مخلوقات نامیده شد و پا به عرصه دنیا نهاد اما خدایی که انسان را خلیفه خود در زمین قرار داد، او را جایزالخطا نیز نامید و برای او تا همیشه فرصت بازگشت، توبه، بخشش و گذشت را قرار داد. خداوند در کلام نورانی خویش …

Read More »

عشق حقیقی 02-09-94

بسم ا… الرحمن الرحیم در ادامه مباحث گذشته این مطالب را بیان كردیم: داشتن هدف و ایجاد انگیزه در قسمت های مختلف زندگی، داشتن برنامه مشخص برای گذراندن زندگی در این دنیای فانی و آماده شدن برای سفر به دیار باقی و حاضر شدن در محضر خالق یكتا و حسابرسی …

Read More »