تغذیه معنوی

تغذیه سالم و ناسالم روح – 99/11/02

بسم ا… الرحمن الرحیم کبد عضو مهم و در نوع خود بهترین دوست و یار بدن هر انسانی است؛ چرا که با انجام وظیفه خود به سلامت سایر اعضا کمک می کند اما همین بهترین می تواند با اشتباهات و عدم رسیدگی و توجه ما به بدترین تبدیل شود و …

Read More »

تغذیه روح و جسم

بسم ا… الرحمن الرحیم  جسم سالم و روح صالح دو بال پرواز برای پریدن و رسیدن به کوی یار است . هموار شدن مسیر عاشقی مستلزم همراهی کردن جسم و روحمان ، برای شناخت و حرکت است . همانطور که جسم ما نیاز به رسیدگی و تغذیه سالم دارد،روح ما …

Read More »

تغذیه درست معنوی

بسم ا… الرحمن الرحیم  انسان همانند سایر موجودات به تغذیه نیازمند است، با این تفاوت كه در سایر موجودات نیازی به تغذیه روحی نیست در حالی كه انسان بیشتر از غذای جسمی نیازمند به تغذیه روحی است. گاهی غذای روح مانند غذای جسمی و یا سایر امكانات زندگی آدمی در …

Read More »

قدرت تشخیص و بهداشت روح

بسم ا… الرحمن الرحیم  انسان همانند سایر موجودات به تغذیه نیازمند است، با این تفاوت كه در سایر موجودات نیازی به تغذیه روحی نیست در حالی كه انسان بیشتر از غذای جسمی نیازمند به تغذیه روحی است. گاهی غذای روح مانند غذای جسمی و یا سایر امكانات زندگی آدمی در …

Read More »

تغذیه روح 2

بسم ا… الرحمن الرحیم هیچ دردی درمان نمی شود و هیچ مشكلی بر طرف نمی شود مگر این كه مسئله تشخیص داده شود. مشكل و درد یك واژه كلی است. میزان، محل و تحمل دردها متفاوت است. پزشكی موفق است كه در مراجعه با بیمار خود تشخیص درستی دهد، برای تشخیص صحیح …

Read More »