تربیت

کمیت یا کیفیت عمل

بسم ا… الرحمن الرحیم هر انسانی به واسطه خودشناسی می تواند خود را به مرحله ای برساند که با روح و جانش پیام های الهی و الهاماتی را دریافت کند. در انسان های عادی الهامات بسته به اعمال، گفتار و نیات آنان می تواند تقویت و یا بالعکس کم و …

Read More »