خدا دوست ندارد

بسم ا… الرحمن الرحیم

مواردی که خدا دوست ندارد از قبیل :

 1. دروغ
 2. غیبت و بدگویی/ شنیدن غیبت
 3. غرور و منیت : خود برتر بینی و خود بزرگ بینی و خودستایی / مقام پرستی
 4. خسیس بودن در مال / خسیس بودن در علم و دانش
 5. عاق والدین (در زمان حیات یا زمان فوت)
 6. حسادت / رقابت ناسالم
 7. کینه و نفرت / دلخوری و نبخشیدن دیگران / قهر کردن
 8. نفرین و لعنت کردنِ دیگران
 9. تلافی کردن کارِ دیگران / انتقام
 10. زود واکنش نشان دادن / کم صبری / خشم و بدخلقی
 11. سخن چینی / تفرقه بین دیگران
 12. تحقیر کردن دیگران / تمسخر دیگران
 13. تند زبانی و نیش زبان
 14. بد زبانی و ناسزا گفتن
 15. به زبان آوردن کلمات گمراه کننده یا هوس آلود
 16. پر حرفی و گزافه گویی / سخن لغو و بیهوده
 17. غلو کردن (بزرگنمایی) خود یا دیگران
 18. بهتان زدن (نسبتِ دروغ به دیگران دادن )
 19. قضاوتِ اشتباه در موردِ خود یا دیگران / بدبینی
 20. ریا / تظاهر
 21. شوخی بیجا : که باعث ناراحتی و دلخوری شود
 22. دل شکستن با رفتار یا گفتارِ نابجا
 23. خودخواه بودن / اول خودم بعد دیگری / فقط خودم
 24. سرزنش کردن دیگران در مقابل اشتباهاتشان
 25. نیرنگ و فریب / خراب کردن دیگری
 26. عیب جویی / بزرگ کردن عیبهای دیگری
 27. خودآزاری (آزار فکر یا جسم) / خودخوری / آزار و اذیت دیگران
 28. دخالت بیجا در کار دیگران
 29. زود تحت تأثیر قرار گرفتن :  شخص / کتاب و نوشته
 30. نیازمند بودن به غیر خدا / چشمداشت به کمکِ غیرِ خدایی
 31. عدم توکل به خدا و توسل به معصومین
 32. فراموشی نسبت به الطاف خدا و اولیای خدا/ ناشکری و ناسپاسی / كفران نعمت
 33. دعا فقط برای خود / فراموش کردن اموات
 34. نفاق / دورویی
 35. خود کم بینی / عدم اعتمادبنفس
 36. اضطراب و نگرانی
 37. ترسِ از تنهایی / ترسِ از دست دادن چیزی
 38. زود رنجی / حساس بودن
 39. یأس و نا امیدی
 40. متوقع بودن
 41. عجول بودن / بدون فکر تصمیم گرفتن
 42. غمگین و عبوس بودن
 43. گریستن از روی ضعف و برای مسائل دنیایی
 44. اجازه ی تحقیر شدن را به دیگران دادن
 45. ظالم بودن / زورگویی / حق کشی
 46. سنگدل بودن / بی تفاوتی نسبت به مشکلات دیگران
 47. مباشرت با نامحرم / داشتن افکار هوس آلود
 48. تجسس در کار دیگران / کنجکاوی زیاد
 49. سبک برخورد کردن / عدم متانت و وقار
 50. تجمع ثروت و مال اندوزی / حرص و طمع
 51. تجمل گرایی
 52. همنشینی با دوست بد
 53. پرخوری
 54. نزدیکی به : لقمه حرام / عمل حرام / فکر حرام
 55. بطالت وقت / بی برنامه زندگی کردن
 56. بی خیالی / بی هدفی / بی انگیزگی
 57. انجام مسئولیت ها به صورت رفع تکلیفی ، نه عاشقانه و خدایی
 58. شرط گذاشتن برای کار خدایی / عدم خلوص نیت و اعمال
 59. شک و تردید در ایمان نسبت به خدا یا بنده ی خوب خدا
 60. کاهلی در صدقه به مسکین
 61. کاهلی در صله ی ارحام (رسیدگی به خویشاوندانِ نیازمند)
 62. متزلزل بودن : یک روز خوب یک روز بد
 63. از یک سوراخ دو بار گزیده شدن / اسیرِ ضعفهای تکراری شدن
 64. تسلیمِ نفس اماره و شیطان شدن
 65. سستی در انجام واجبات مثل نماز , روزه , خمس , زکات/ نماز به قضا دادن
 66. عدم خضوع و خشوع و توجه قبلی در نماز
 67. ناپاکی اعضای بدن :  مغز / چشم / گوش / زبان / قلب / دست ها /پاها
 68. وابستگی به دنیا (مال / اولاد / همسر و …)

                  نتیجه گیری :

                 گناه در قبال احکام الهی

                 گناه در قبال خود

                 گناه در قبال اطرافیان

Check Also

پرهیز از حرص و طمع – شنیدن و نشنیدن

بسم ا… الرحمن الرحیم بازنگری در فرازهای مشق عشق علاوه بر این كه یادآور بسیاری …