ویژگی های مؤمن از دیدگاه امیرالمومنین علی(ع)

ù ویژگی های مؤمن از دیدگاه امیرالمومنین علی(ع) ù

_ آیا می دانی مؤمن واقعی کیست ؟

* هنگام تسلط و توانایی گذشت می کند.

* رفتارش ملایم است.

* شیوه زندگی و راه رفتنش آمیخته با فروتنی است.

* حاضر است خود را به زحمت بیندازد تا دیگران در آسایش باشند.

* در دوستی خالص است.

* در پیمان استوار است.

* در داوری ها ستم نمی ورزد و جانبداری نمی کند.

* در برنامه زندگی اقتصادی خود اندیشه و تدبیری نیکو دارد.

* در نبودن اشخاص حقوق آنان را رعایت می کند.

* عذر پذیر است.

* بسیار بخشنده است ، بی آنکه اسرافگر باشد یا زیاده روی کند.

* نسبت به درماندگان بسیار مهربان و دلسوز است.

* در هر مشکلی می توان به یاری او دل بست.

* اگر از کسی خوبی دید از آن یاد می کند.

* کسی را که با او مشورت می کند، به راهی که خیر و صلاح می داند آشنا می سازد.

* پرده کسی را نمی درد.

* در اسرار مردم امین وامانت دار است .

* از زور گویی و نادانی می پرهیزد.

* دانش و شکیبایی را با هم به کار می برد.

* با دیگران با خلق و خوی خوش رفتار می کند.

*  نسبت به زیر دستان خود سخت گیری و بد رفتاری نمی کند.

* او را از کسالت و بی حالی دور می بینی.

* از روش نیکوکارانی که پیش از او وجود داشته اند، پیروی می کند.

* هیچ وقت کار نیک را برای ریا و خود نمایی انجام نمی دهد.

* نه متکبر و خودخواه است و نه حیله گر و مکار.

* جز به راست سخن نمی گوید.

* شکم پرستی او را به رسوایی نمی کشاند.

* در کارهایش شتاب و عجله نمی کند.

* بخل نمی ورزد.

* پرخاشگر نیست.

* با سخنان ناسزا کسی را نمی رنجاند.

* نه عیب جوی مردم است و نه پشت سر آنان بدگویی می کند.

* مست و سهل انگار نیست.

* در اموری که به او مربوط نیست دخالت نمی کند.

* در سختی، سستی به او دست نمی دهد.

* در آسایش، خود را فراموش نمی کند.

* از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی شود.

* در هنگام بی نیازی، میانه روی را از دست نمی دهد.

* در تنگ دستی عزت نفس خود را پاس میدارد.

* اگر می پرسد،مقصودش یاد گرفتن است نه آزار دادن.

* بی جهت کسی را سرزنش نمی کند.

* ستمدیده را یاری می کند.

* یاری کننده دین است.

* سکوت اختیار می کند تا از لغزشها سالم بماند.

* در روابط خود با مردم، انصاف را رعایت می کند.

* نسبت به یتیمان همچون پدر است.

* زندگی را سخت نمی گیرد.

* اگر از کسی دوری می کند از سر کبر و خودپسندی نیست.

* بنابراین، شایسته آن است که پیشوای نیکوکاران بعد از خویش قرار بگیرد.

Check Also

بهبود رهرویی با عمل به نكاتی سازنده

بسم ا… الرحمن الرحیم مرور مكرر بر داستان رسیدن بشیر به مدینه و پرسش خانم …