استخاره

بسم ا… الرحمن الرحیم

یک بار سوره ی حمد و 3 بار سوره ی توحید خوانده شود .

نیت کرده و قرآن را باز می نماییم و هفت بار ورق می زنیم .

صفحاتی که پس از هفت بار ورق زدن آمده را باز کرده و به صفحه سمت راستی نگاه می کنیم .

هفت سطر در صفحه سمت راست می شماریم و به اولین حرف آن سطر توجه می نماییم .

اگر اولین حرف در لیست 1 نبود

هفت حرف در سطر هفتم می شماریم و به جلو می رویم و حرف هفتم را در لیست 2 جستجو می کنیم :

لیست 1 :

الف : خیلی خوب و در ان نیت خیر است
ت: باید از ان دوری یا پرهیز کرد یا توبه کرد
ج: برای آن نیت باید تلاش و کوشش کرد
خ: پناه به خدا ببرید و طلب امان از خدا بخواهید
ذ: خیلی بد
ز: برای مال خیلی خوب است
ش: دشمنی و خصومت دارد
ض : نیت سخت به نتیجه برسد
ظ: پیروزی حاصل خواهد شد / بر دشمن غالب شدن
ع: هر نیتی باشد خطر دارد و باید صدقه داد
ق: اگرنذری دارد عمل به نذر کند مقبول می افتد
ل: هر حاجتی باشد انجام شود . (عالی ترین جواب)

لیست 2 :

ب: خیلی عالی / پیروزی / ظفر
ث: عالی / هم دنیا و هم آخرت بدست می آید
ح: از نزدیکان خیر می رسد
د: ثروت و دولت و مقام
ر: خیالت راحت باشد که نیکی در آن است
س: سعادت می بینید / خیلی خوب
ص: بایستی صبر کند
ط: بایستی تقوی پیشه کند
ع: نیازی به استخاره نیست . کار انجام شود
ف: در این نیت شادمانی هست
ک: باید آسوده خیال نبود . باید مواظب بود
م: زیاد خوب نیست . ملامت و سرزنش می شود
ن: برای آن کار خوب است
و: نعمت در نعمت / خیلی خوب (عالی ترین جواب)
ه: خدا راضی – بنده ناراضی
لا: میانه – این استخاره نگرانی دارد
ی: از غریبه ثمره می بیند

Check Also

اعمال شرف شمس

بسم ا… الرحمن الرحیم اعمال شب نوزدهم فروردین : دو ركعت نماز حاجت و آیه …