آیات 10 قاف قرآنی

سلطانی وزیرش را بسیار دشمن میداشت و قصد کشتن او را میکرد و به ماموران امر کرده بود هرگاه من اشاره کردم او را بکشید ولی هروقت وزیر را میدید خداوند بغض را به محبت تبدیل میکرد ، بر اینحال بودند تا روزی در جایی خلوت سلطان به اوگفت که واقعیت اینست که من تورا دشمن میپندارم و روزی نیست که قصد کشتنت را نکنم ولی وقتی ترا میبینم دوستت میدارم چه علتی دارد ؟

وزیر گفت: ای سلطان بدان من رفیقی داشتم دانا که قرآن را بمن یاد داد و روزی به من گفت که تحفه ایی به تو میدهم ، اگر آن را پیش از طلوع و غروب خورشید بخوانی در امان باشی و از شر دشمن حفظ شوی ، هرکس حاجت داشته باشد برآورده شود و محبوب خلایق گردد و باهیبت شود و ….. هفتاد بلا را از خواننده دور میکند و برای طلب حاجات شرعیه این دعا را چهل روز ادامه دهد ـاین عظمت قاف* (از حروف نورانی قرآن) را میرساند. این آیات عبارتند از : 

آیه ی 246 سوره مبارکه بقره

آیه ی  181 سوره مبارکه آل عمران

آیه ی 77 سوره مبارکه نسا

آیه ی 27 سوره مبارکه مائده

آیه ی 16 سوره مبارکه رعد

آیه ی 20 سوره مبارکه مزمل

 
 

Check Also

اعمال شرف شمس

بسم ا… الرحمن الرحیم اعمال شب نوزدهم فروردین : دو ركعت نماز حاجت و آیه …