ناامیدی و یأس

از بین بردن نا امیدی

بسم ا… الرحمن الرحیم قرار نگرفتن در مسیر شیطان مستلزم داشتن ایمان است. در بسیاری موارد ما ایمان بر حاضر و ناظر بودن خدا، ایمان بر خالق و حاکم و یکتا بودن خداوند، ایمان بر رازق، رحمان و رحیم بودن خداوند داریم، اما در پای عمل کردن به ایمانی که داشتیم متزلزل هستیم. بارها …

Read More »

امنیت وجودی و پرهیز از ناامیدی 08-09-97

بسم ا… الرحمن الرحیم بشر از ابتدای ورود به جهان هستی به تدریج نیازهای خود را شناخت و در جهت تأمین این نیازها پیش رفت و برای رسیدن به قسمتی از امنیت که همانا در امان ماندن از حیوانات وحشی، باد، باران و عوامل طبیعی بود از قدرت فکر و اندیشه …

Read More »