ساختن خانه دل

ساختن خانه ی دل

بسم ا… الرحمن الرحیم حرکت در هر مسیری و هر راهی نیاز به گام اول یعنی شروع دارد . نیت که یکی از ارکان نماز و بخش مهم نماز ما را تشکیل می دهد ، خود ، گام اول برای ادای نماز است. نیت کردن یعنی پذیرفتن مسولیتی است که …

Read More »

عصاره های عشق : نظم ، حرمت و احترام ، شجاعت و شهامت

بسم ا… الرحمن الرحیم به لطف خدا همه آماده ایم تا خانه ی دلمان را بنا کنیم و صاحب و مالک آن باشیم . برای عاشق ، اجاره کردن خانه ی عاشقی برابر با اعتماد به نفس ضعیف داشتن است . برای عاشق اجاره کردن خانه ی عاشقی یعنی عدم …

Read More »