تکالیف الهی

تكلیف و مسوولیت

بسم ا… الرحمن الرحیم آمدیم و ره عشق گزیدیم ، عاشق شدیم در مسیر عشق راهی گشتیم ، سالک شدیم و در راه عشق جام های زیبا و سنگین تکلیف و مسولیت را دریافت کردیم . از عشق هر هفته سر مشقی را دریافت و عشق خویش را مشق کردیم …

Read More »