اعتبار الهی

اعتبارنامه الهی

بسم ا… الرحمن الرحیم همان طور كه گفتیم در هر سطح، شرایط و زمان، انتخاب كردن مرحله ای سخت و حیاتی است. مرحله ای كه خود یكی از اركان شناخت محسوب می شود. تجسم كردن و بررسی كردن دو فردی كه در یك منطقه به كاشت دو نوع گیاه با سرعت رشد و …

Read More »

اعتبار الهی 21-09-98

بسم ا… الرحمن الرحیم خداوند خاندان رسول ا… (ص) را خاندان نجات خلق کرد. کُرور کُرور عبادت، بی حُب خاندان رسول خدا ذره ای ارزش ندارد. عترت و قرآن، امانت پیامبر خاتم بر جهانیان بود تا بدانند این دو از ازل تا ابد همواره کنار یکدیگر و ضامن سعادتمندی بشرند. …

Read More »